Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sematio/domains/pensjonatnawzgorzach.pl/public_html/wp-content/themes/hillter/awe_shortcode/config.php on line 169

Warning: array_splice() expects parameter 1 to be array, null given in /home/sematio/domains/pensjonatnawzgorzach.pl/public_html/wp-content/themes/hillter/awe_shortcode/config.php on line 381
Deklaracja dostępności - Pensjonat Na Wzgórzach

Deklaracja dostępności

09wrz

Deklaracja dostępności

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia SZANSA – PENSJONAT NA WZGÓRZACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia SZANSA – PENSJONAT NA WZGÓRZACH.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-05-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Paczkowski.
 • E-mail: biuro@pensjonatnawzgorzach.pl
 • Telefon: 12 681 47 74

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: STOWARZYSZENIE SZANSA ZAZ PENSJONAT NA WZGORZACH
 • Adres: os. Na Wzgórzach
  31-721 Kraków
 • E-mail: biuro@pensjonatnawzgorzach.pl
 • Telefon: 12 681 47 74

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.